Van geschil naar oplossing.

Kiest u voor de snelste oplossing?
 

Bemiddeling of bindend advies

Steeds vaker kiezer ondernemers ervoor om een geschil niet voor te leggen aan de rechtbank. Daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste kost procederen bij de rechtbank al snel 2 jaar. En dat wordt al snel meer dan het dubbele als er hoger beroep wordt ingesteld. Ten tweede is een procedure bij de rechtbank duur. Ten derde wordt er met regelmaat geklaagd dat in procedures bij rechtbanken  te weinig of te laat een echte beslissing in een zaak wordt gegeven. Die tijd is er soms niet. 
 

Bemiddeling

Mr. M. (Marius) Rebel bemiddelt bij geschillen tussen ondernemers. De voordelen van een bemiddeling zijn:
- Snelheid. U bepaalt zelf de snelheid en de duur van het bemiddelingsproces. Daar worden vooraf afspraken over gemaakt.
- De onderlinge relatie tussen de partijen die een geschil hebben wordt niet onnodig geschaad.
- Anders dan bij mediation treedt de bemiddelaar enigzins sturend op. Over de mate waarin dit zal plaatsvinden worden vooraf afspraken gemaakt.
- De bemiddelaar is onafhankelijk.
 

Bindend advies

Als twee (of meer) ondernemers een geschil met elkaar hebben, kunnen zij Mr. M. (Marius) Rebel vragen om een bindend advies te geven. Bij een bindend advies leggen beide partijen eerst hun standpunten uit. Dat kan mondeling of schriftelijk. Als het schriftelijk is (wat  vaak de voorkeur heeft)  vindt er  daarna een mondelinge behandeling plaats. En tot slot volgt er een (gemotiveerde) uitspraak.

De voordelen van een bindend advies zijn:
  1. Snelheid. In de regel is tussen 2 tot 8 weken een geschil beslecht. Een snellere vorm van geschillenbeslechting is er niet.
  2. Laagdrempelig. Hoewel de procedure een paar strakke regels kent verloopt de procedure vlot en enigzins informeel.
  3. Lage kosten. Het proces wordt gevoerd op basis van een uurtarief dat in beginsel door elk van beide partijen bij helfte wordt voldaan. 
  4. Deskundig adviseur.
 

Voorwaarden voor een bindend advies

Om een bindend advies te kunnen geven gelden er een aantal voorwaarden:

  1. Partijen moeten het onderling over eens zijn om hun geschil via een bindend advies op te lossen.
  2. De bindend adviseur moet ten opzichte van beide partijen onpartijdig en onafhankelijk zijn.
  3. Partijen sluiten vooraf een overeenkomst met elkaar en ons waarin de voorwaarden en regels zijn vastgelegd.

Vraag telefonisch of per e-mail om de voorwaarden en regels die we hanteren voor een bindend advies.
 

Onderwerpen waarover een bindend advies kan worden gevraagd

Over onder andere de volgende zaken kan een bindend advies worden gevraagd:
- Geschillen over de inhoud of uitvoering van een overeenkomst tussen ondernemers;
- Ondernemingsrechtelijke zaken;
- Concurrentie,- relatiebedingen;
- Enz.

Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen: m.rebel@vanbraakjuristen.nl of 0318-248305 of 06-272 33 850.