Wij zijn op de hoogte van ontwikkelingen
die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

Arbeidsrechtelijke vragen rond NOW

08 mei, 2020 – Marius Rebel

Antwoord op uw arbeidsrecht gerelateerde vragen rondom NOW

Heeft u een vraag die niet op deze pagina staat en/of  hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Ik heb werktijdverkorting aangevraagd voor een deel van mijn werknemers, wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Uw aanvraag voor werktijdverkorting wordt door het UWV beschouwd als een subsidieaanvraag op basis van de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (regeling-NOW). Uw aanvraag wordt door het UWV ook onder die voorwaarden in behandeling in genomen. Het UWV zal u om aanvullende informatie vragen om de aanvraag op de juiste manier in behandeling te kunnen nemen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de regeling-NOW?

De loonkostensubsidie wordt verstrekt als een werkgever minimaal 20% omzetverlies verwacht over een periode van drie maanden, in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. De omzet over die periode van drie maanden wordt vergeleken met 25% van de omzet over 2019, om de omzetdaling te berekenen.

Vanaf 6 april 2020 kan de aanvraag worden ingediend. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken een voorschot op de subsidie uit te keren. Eén en ander is afhankelijk van hoeveel aanvragen tegelijk binnenkomen.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 mei 2020 zijn ingediend. 

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de regeling-NOW?

  • U moet de loonsom zoveel mogelijk gelijk houden;
  • U mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen;
  • U mag de subsidie uitsluitend gebruiken voor het betalen van de loonkosten;
  • U bent verplicht om de ondernemingsraad, of bij het ontbrekend daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening;
  • U voert een deugdelijke administratie waarbij alle voor de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden gecontroleerd;
  • U bewaart deze administratie gedurende vijf jaar en werkt gedurende vijf jaar mee aan ieder onderzoek van de overheid naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie;
  • U doet loonaangifte op de voorgeschreven momenten;
  • U meldt alle feiten en omstandigheden bij het UWV die van belang (kunnen zijn) in het kader van de subsidie;
  • Voor zover u loonkostensubsidie in het kader van de participatiewet ontvangt, informeert u het college van B&W over de ontvangen subsidie op basis van de regeling-NOW;

Ik wil gebruik maken van de tijdelijke regeling-NOW voor een deel van mijn personeel, maar ik moet mogelijk andere personeelsleden ontslaan, mag dat?

Indien u gebruik wilt maken van de NOW-regeling committeert u zich vooraf aan de verplichting om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw personeelsleden aan te vragen. Deze verplichting geldt voor de periode waarover u subsidie ontvangt. Wanneer u toch ontslag aanvraagt in deze periode zal het UWV uw aanvraag wel gewoon in behandeling nemen en de ontslagvergunningen toewijzen als u aan de voorwaarden voldoet. De loonkosten van deze werknemer worden voor 150% in mindering gebracht op uw subsidie.

U mag wel personeel ontslaan of het dienstverband beëindigen wegens andere redenen. U mag zelfs middels een vaststellingsovereenkomst een dienstverband op grond van bedrijfseconomische redenen beëindigen.

Kan ik ook een aanvraag voor de regeling-NOW indienen voor uitzendkrachten en andere flexibele krachten?

U kunt geen aanvraag indienen voor uitzendkrachten of payrollbedrijven, die verantwoordelijkheid ligt bij de uitlener. U kunt wel aanvragen indienen voor oproepkrachten die bij u in dienst zijn, ook als voor deze werknemers géén loondoorbetalingsverplichting geldt. De subsidie wordt berekend over de loonsom in de maand januari, u krijgt dus niet meer vergoed dan het loon dat u in de maand januari aan uw oproepkrachten heeft betaald.

Moet ik mijn payrollbedrijf of uitzendbureau doorbetalen, ondanks dat ik (tijdelijk) geen gebruik maak van hun diensten?

Dat is afhankelijk van het contract dat u heeft gesloten met het payrollbedrijf of uitzendbureau. In de regel betaalt u alléén voor daadwerkelijk geleverde diensten en hoeft u dus niet door te betalen op het moment dat u geen personeel inhuurt. Controleer het contract en eventuele algemene voorwaarden om te beoordelen wat u precies heeft afgesproken. Het payrollbedrijf of het uitzendbureau kan voor het eigen personeel gebruik maken van de regeling-NOW.

Wordt op basis van de regeling-NOW ook subsidie verleend voor de vakantiebijslag en pensioenpremies?

Ja, ook werkgeverspremies, pensioenpremies (inclusief werknemersdeel) en vakantiebijslag worden gecompenseerd. Het UWV gaat echter niet precies na wat de hoogte is van deze premies en kosten, maar vergoedt deze door middel van een forfaitaire opslag (30%) bovenop de loonkosten. De vergoeding voor loonkosten wordt berekend op basis van de loonsom (SV) loon in de maand januari 2020.

Ik heb achteraf nog correcties doorgevoerd in de loonadministratie over de maand januari 2020, Worden deze correcties nog meegenomen bij het vaststellen van de subsidie?

Voor het bepalen van de loonsom in januari 2020 wordt als uiterste peildatum wordt 15 maart 2020 genomen. Alle correcties in de loonadministratie die u na die datum nog doorvoert worden bij het uitvoeren van de regeling-NOW buiten beschouwing gelaten.

Mijn personeel werkt thuis of werkt niet als gevolg van de coronacrisis. Moet ik reiskosten en andere onkostenvergoedingen gewoon doorbetalen?

In de regel wordt een reiskostenvergoeding beschouwd als een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. Als deze onkosten niet gemaakt worden, wordt de vergoeding niet doorbetaald. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt. De cao-kappers gaat bijvoorbeeld uit van een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten, reiskosten hoeven dus niet doorbetaald te worden zolang er niet gereisd wordt. De horeca-cao kent geen reiskostenvergoeding.

Moet de werkgever beschermingsmiddelen bieden op de werkplek?

De werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkplek voor zijn personeel. In de huidige omstandigheden betekent dat dat het personeel zoveel mogelijk thuis werkt. Waar dat niet mogelijk is, moet de werkgever binnen zijn mogelijkheden zoveel mogelijk maatregelen nemen om besmetting te voorkomen. Denk daarbij aan de aanwezigheid van ontsmettingsmiddelen, handschoenen en doekjes en het nemen maatregelen waarbij de afstand tussen personen zoveel mogelijk wordt vergroot. Personeelsleden die verkouden zijn of symptomen van het coronavirus vertonen moeten thuisblijven.

Mijn werknemer is verkouden en moet daardoor thuisblijven, moet deze werknemer ziek gemeld worden?

Nee, een werknemer met een lichte verkoudheid zal in de meeste gevallen medisch gezien prima in staat zijn om zijn werkzaamheden te verrichten. De werknemer is in dat geval niet arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte en wordt dus niet ziekgemeld. Dat wordt anders indien de werknemer koorts heeft en/of andere bijkomende klachten.

Mag een werknemer weigeren om te werken uit voorzorg tegen het Coronavirus?

Nee, het feit dat de kinderopvang gesloten is en dat de werknemer bang is besmet te raken met het coronavirus zijn beide geen reden om werk te weigeren. U mag van uw werknemers verwachten dat zij ook in tijden van crisis hun werk blijven doen. Werknemers die werk weigeren hoeft u niet door te betalen.

Mag ik een werknemer vragen vakantieverlof in te zetten in verband met de coronacrisis?

U mag dat wel vragen, maar u kunt uw werknemers niet verplichten tot het inzetten van vakantieverlof tijdens de coronacrisis. Er zijn wel enkele cao`s waarin de werkgever de bevoegdheid heeft om een (deel) van de vakantieperiode voor het personeel aan te wijzen. Het is afhankelijk van de inhoud van die afspraken of die ook in deze omstandigheden gebruikt kunnen worden om een verplichte vakantieperiode aan te wijzen. Bovendien moet vakantieverlof op een dusdanige manier worden vastgesteld dat de werknemer voldoende gelegenheid heeft tot het treffen van voorbereidingen voor de besteding van de vakantie.

Mag ik een werknemer verplichten om opgebouwde overuren in te zetten tijdens de coronacrisis?

In de eerste plaats is het van belang om te controleren of hierover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en/of de cao. Zijn daar geen afspraken over gemaakt? Dan is het aan de werkgever om te bepalen of overuren van een werknemer in aanmerking komen voor compensatie voor vrije tijd of voor uitbetaling. U mag uw werknemers in dat geval dus ook verplichten om overuren op te nemen tijdens de coronacrisis.

Let wel, hier geldt  een belangrijke beperking: als het gemiddelde loon van de werknemer in de periode waarin hij zijn overuren heeft gemaakt, maar niet uitbetaald heeft gekregen onder het wettelijk minimumloon komt, heeft de werknemer wel recht op nabetaling.

Mag ik als werkgever reeds gepland vakantieverlof van de werknemer intrekken?

Een werkgever mag een reeds vastgestelde vakantie van een werknemer na overleg met de betrokken werknemer wijzigen en op een ander moment vaststellen. Dit recht heeft u als werkgever alleen indien u een gewichtige reden heeft bij het uitstellen van het vakantieverlof. De eventuele schade die de werknemer daardoor lijdt komt voor rekening van de werkgever. Of de coronacrisis in dit verband een voldoende gewichtige reden is, zal sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden. Raadpleeg hierover altijd een van onze juristen: 06- 82422212 of 06-27233850.

Mag een werknemer zijn reeds verleende vakantieverlof weer intrekken in verband met coronacrisis?

Het vakantieverlof wordt door de werkgever vastgesteld op verzoek van de werknemer. De wet geeft de werknemer niet het recht een reeds vastgestelde vakantie weer in te trekken of wijzigen. Een werknemer kan dus wel het verzoek doen om een reeds vastgestelde vakantie weer in te trekken, maar de werkgever hoeft daar niet mee in te stemmen.


Terug naar overzicht