Wij zijn op de hoogte van ontwikkelingen
die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

Het concurrentiebeding

08 april, 2024 – Christiaan Rooseboom

De toekomst van het concurrentiebeding: nieuwe wetgeving onder de loep. 

Overweegt u een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidscontracten met uw werknemers? Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering concurrentiebeding veranderen er een hoop regels met betrekking tot het concurrentiebeding. De tweede kamer beoogt met dit wetsvoorstel onnodig gebruik van het concurrentiebeding tegen te gaan, waardoor niet in elk arbeidscontract een concurrentiebeding meer is toegestaan. Wanneer wel? Dat leest u in deze blog.

Wat moet u opnemen in het concurrentiebeding?

In het concurrentiebeding moet u een motivatie opnemen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Daarbij dient u het geografisch bereik van het beding hierin op te nemen en voor hoelang dit beding geldt. Wat hiermee precies bedoeld wordt lichten wij hieronder toe.

Schriftelijke motivatie

Uit deze motivatie moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is voor u als werkgever wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn bijvoorbeeld economische, technische of operationele belangen die ernstig zouden worden geschaad wanneer er geen concurrentiebeding van kracht zou zijn. Deze motivatie dient heel specifiek te zijn per werknemer en per functie. Een algemeen beding voor alle werknemers is niet voldoende.

Geografisch bereik

Ook moet in het concurrentiebeding worden opgenomen voor welk gebied het concurrentiebeding geldt. Zonder vermelding van het gebied is het beding nietig. Een werknemer die vindt dat de geografische beperking onvoldoende is gemotiveerd kan de rechter verzoeken om het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Tijdsduur

Op het moment is er geen maximale duur voor een concurrentiebeding. Met het wetsvoorstel wordt er een maximumduur afgesproken. Concurrentiebedingen mogen na inwerkingtreding van de wet maximaal 12 maanden duren. Bedingen met een duur langer dan 12 maanden zijn nietig. Het is dus belangrijk om u aan deze maximumduur te houden.

Vergoeding

Als u het concurrentiebeding wilt inroepen bent u aan werknemer een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is 50% van het laatstverdiende bruto maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding van kracht is. U en uw werknemer mogen een hogere vergoeding afspreken, maar geen  lagere. Deze vergoeding dient vooruitbetaald te worden maar is niet verschuldigd bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Meldplicht

U dient uiterlijk één maand voor het einde van het contract aan werknemer te laten weten of u hem/haar aan het concurrentiebeding wilt houden en zo ja: voor hoe lang. Op basis van de duur die u met uw werknemer afspreekt bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd, zoals hierboven vermeld.

Overgangsrecht

Bestaande concurrentiebedingen in arbeidscontracten blijven geldig na inwerkingtreding van de wet. Dit betekent dus dat het geografische bereik en het zwaarwegende bedrijfsbelang niet gemotiveerd hoeft te worden in het concurrentiebeding. Wel bent u als werkgever gehouden aan de maximale tijdsduur van 12 maanden en dient u de werknemer op de hoogte te stellen wanneer u hem/haar aan het concurrentiebeding zult houden en voor hoe lang. Ook bent u voor de duur van het concurrentiebeding aan uw werknemer een vergoeding verschuldigd.

Het wetsvoorstel is nog in behandeling, de inhoud kan dus nog worden gewijzigd. Het demissionaire kabinet gaat onderzoeken of een concurrentiebeding verboden kan worden voor werknemers die minder dan 1,5 keer modaal verdienen. Het is afwachten of dit daadwerkelijk zal worden ingevoerd.

Advies of beoordeling van een concurrentiebeding

Heeft u juridische vragen over concurrentiebedingen, de nieuwe wet of wilt u een concurrentiebeding laten opstellen of beoordelen? Onze ervaren juristen zijn u graag van dienst.


Terug naar overzicht